Distances līgums

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMI

Abonements - FitSpot Group pakalpojumu izmantošanas tiesības uz noteiktu līguma minimālo darbības termiņu.
Atlaides – Viena mēneša Sporta zāles lietošanas cena ar Premium abonementu sastāda € 30.00 (Abonementam STANDARD vai BASIC 26.90) vai saskaņā ar Cenrādi. Katra līguma darbības laikā Klientam ir iespēja iegādāties Abonementu uz nenoteiktu laiku (ar Abonementa līguma minimālās darbības fiksētu termiņu). Noslēdzot Abonementa līgumu Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.fitspotgym.lv, Klientam tiek piedāvātas sekojošas atlaides:

Abonements Cena ar Atlaidi(mēnesī) Cena bez atlaides (mēnesī)
Premium
-minimālais līguma termiņš 12 mēneši
- minimālais līguma termiņš 6 mēneši 


EUR 21.90
EUR 26.90
 
 EUR 30.00
Standard 
- minimālais līguma termiņš 12 mēneši
-minimālais līguma termiņš 6 mēneši
EUR 16.90
EUR 21.90
EUR 29.90
Basic 
- minimālais līguma termiņš 12 mēneši
-minimālais līguma termiņš 6 mēneši
EUR 16.90
EUR 21.90
EUR 26.90


Papildpakalpojumi - Klientam par papildus samaksu ir iespēja iegādāties zemāk norādītos pakalpojumus un produktus ar Regulārā maksājuma starpniecību, reģistrējoties mājaslapā www.fitspotgym.lv vai norēķinoties ar bankas maksājumu karti Sporta zālē (cena €, mēnesī):
Dvieļu abonements - 7,90
Skapīša abonements - 7,90
Ūdens abonements - 11,90
Multiklubs - 3,00
Citi pakalpojumi, €:
Reižu apmeklējumu cenas: 1x EUR 5,00
                                            4x EUR 16,00
                                            8x EUR 28,00
                                           12x EUR 36,00
Grupu nodarbību reižu apmeklējumu cenas:  1x EUR 10,00
                                                                         4x EUR 32,00
                                                                         8x EUR 56,00
                                                                         12X EUR 72,00
Kartes pārreģistrēšana citai personai  - 10,00
Apmeklējums ārpus sava abonementa veida  - 3,00
Abonementa darbības tecējuma apturēšana - 5,00
Cenrādis - spēkā esošais FitSpot Group pakalpojumu cenrādis.
Pakalpojuma sniedzējs – Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību „FitSpot Group”, vienotais reģistrācijas numurs LV- 40103520480, juridiskā adrese Rīgā, Zemitāna ielā 9/3, LV-1012.
Regulārais maksājums - Klienta naudas līdzekļu pārskaitījums no Bankas konta Pakalpojuma sniedzējam, saskaņā ar Klienta norādījumiem, kas izteikti Reģistrācijā un atbilstoši šiem noteikumiem.
Reģistrācija - Klienta pieteikuma formas ievadlauku aizpildīšana FitSpot Group mājas lapā www.fitspotgym.lv, ar mērķi noslēgt šo līgumu.
Sporta zāle - FitSpot Group sporta klubs Rīgā: Zemitāna ielā 9/3, LV-1012; 
Elijas ielā 17a, LV-1050; 
Augusta Dombrovska iela 26, LV-1015;
Jelgavā, Krišjāņa Barona iela 40, LV-3001.
Sporta zāles pakalpojumi - Klienta tiesības par zemāk norādīto maksu izmantot sporta zāles pakalpojumus, sporta zāles darba laikā.
Bankas konts – Reģistrācijas laikā pie bankas maksājumu kartes piesaistītais Klienta bankas konts.
Tiesības un Privilēģijas - Tiesības un privilēģijas definētas FitSpot Group Iekšējās kārtības noteikumos.
 
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Ar dotā līguma parakstīšanu, Klients piekrīt visiem līguma nosacījumiem un izsaka vēlmi, bez maldus, viltus vai spaidiem, noslēgt doto līgumu ar mērķi lietot sporta zāles pakalpojumus un/ vai papildpakalpojumus periodā, kuru izvēlas Klients Reģistrācijas brīdī.
2.2. Dotais līgums un šie noteikumi regulē Klienta maksājumus Pakalpojuma sniedzējam par Sporta zāles lietošanu un/vai papildpakalpojumu saņemšanu.
2.3. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Klients ir veicis Reģistrāciju mājaslapā www.fitspotgym.lv un piekritis šī līguma nosacījumiem.
2.4. Līdzās ar Klienta Reģistrāciju Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā un maksājumu veikšanu (saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem), Klientam tiek piešķirtas visas tiesības un privilēģijas apmeklēt Pakalpojuma sniedzēja Sporta zāli un saņemt tās piedāvātos pakalpojumus.
2.5. Līgumu var noslēgt jebkura rīcībspējīga un tiesībspējīga persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, veikusi Reģistrāciju, uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu FitSpot Group reģistratūras darbiniekam un samaksājusi Abonementa maksu.
 
3. MAKSAS UN MAKSĀJUMI

3.1. Par sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā Pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar Cenrādi.
Ar dotā līguma noslēgšanas brīdi, Klients uzdod Pakalpojumu sniedzējam minētās samaksas ieturēšanu no Klienta Bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem.
3.2. Abonementa veidu, papildpakalpojumus un saistītos maksājumus, līguma minimālo darbības termiņu un ikmēneša maksājuma datumu Klients ir izvelējies Reģistrācijas brīdī, aizpildot reģistrācijas anketu Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā.
3.3. Visas Abonementu mēneša maksas tiek samaksātas ar priekšapmaksu ar Regulārā maksājuma starpniecību, sniedzot Klientam pieeju FitSpot Group sporta zālei līdz nākamajam maksājuma datumam. Visi maksājumi ir neatgriezeniski un netiek atmaksāti Klientam atpakaļ arī pat tad, ja klients faktiski nav apmeklējis sporta zāli apmaksātajā periodā, izņemot gadījumus, kad Klients izmanto atteikuma tiesības, saskaņā ar šī Līguma 10. punktā noteikto kārtību.
3.4. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Kluba darba laikā, Līgumā, Cenrādī (gadījumā, ja mainās Kompānijas sniegto pakalpojumu pašizmaksas, normatīvie akti, nodokļi, vai mainās fitnesa pakalpojumu tirgus vidus cenas vairāk par 10%), Vispārīgos Kluba apmeklēšanas noteikumos, Papildpakalpojumu noteikumos un citos Līguma pielikumos, paziņojot par to Klientam - nodrošinot grozītā dokumenta teksta publicēšanu Klienta zonā un, paziņojot par grozījumiem uz Klienta zonā reģistrēto Klienta elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Gadījumā, ja Līguma/Līguma pielikumu grozījumi ir Klientam nelabvēlīgi un skar/ietekmē Līguma saistības un to izpildi, un Klients nepiekrīt tiem, Klients ir tiesīgs bez jebkādām sankcijām izbeigt Līgumu ar grozījumu spēkā stāšanas dienu (neievērojot Līguma 8.2.1. apakšpunktā noteiktus uzteikuma termiņus), par to rakstiski paziņojot Kompānijai - nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz 10 (desmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas. Gadījumā, ja Kompānija norādītajā termiņā nesaņem no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma un/pielikumu grozījumiem.
3.5. Regulārais maksājums tiek izpildīts saskaņā ar Reģistrācijā norādīto Abonementa sākuma datumu un Regulārā maksājuma biežums ir vienu reizi mēnesī, katra mēneša tajā datumā, ar kuru norādīts Abonementa sākuma datums.
3.6. Pakalpojuma sniedzējs neizpilda Regulāro maksājumu, ja:
3.6.1. Klienta bankas kontā nav pietiekami daudz naudas līdzekļu Regulārā maksājuma izpildei un/ vai Bankas komisijas samaksai par sniegto pakalpojumu;
3.6.2. Konta vai Kartes darbība tiek apturēta.
3.7. Ja uz kādu laiku Klients vēlas pārtraukt izmantot FitSpot Group pakalpojumus, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uz Klienta norādīto laiku, kas nav ilgāks par 3 mēnešiem, apturēt Klienta abonementa darbību. Par šādu pakalpojumu Klientam tiks piemērota maksa – par Klienta abonementa darbības termiņa apturēšanu – saskaņā ar Cenrādi, šādā gadījumā Klientam ir tiesības uz samazinātu ikmēneša Abonementa maksu saskaņā ar Cenrādi, ņemot vērā apturēto (neizmantoto) dienu skaitu. Ikmēneša maksājums tiek samazināts proporcionāli apturēto dienu skaitam. Abonementa apturēšanas iespējas nav saistītas ar maksāšanas kārtību (tekošais maksājums vai priekšapmaksa par pakalpojumu par ilgāku laika periodu) un tiek piemērotas visiem Klientiem pēc to lūguma neatkarīgi no samaksa veida un kārtības. Klienta abonementa darbības apturēšanas laikā Klients nav tiesīgs apmeklēt Pakalpojuma sniedzēja Sporta zāli un saņemt Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus un papildpakalpojumus. Gadījumā, ja Klients vēlas apturēt abonementa darbību līguma minimālās darbības termiņa periodā, tad, periods uz kuru tiek apturēts abonementa līguma darbības laiks, netiks ieskaitīts Abonementa līguma minimālās darbības termiņā.
3.8. Papildpakalpojumiem ar fiksētu mēneša maksu uzskaites un lietošanas periods ir 1 kalendārais mēnesis no Papildpakalpojumu abonementa sākuma datuma. Papildpakalpojumi sevī ietver:
Dvieļu abonements 7,90 – viens dvielis viena apmeklējuma laikā.
Skapīša abonements 7,90 – individuāls drēbju skapītis viena Klienta lietošanai visa mēneša garumā.
Ūdens abonements 11,90 – viens jebkura izmēra negazētais ūdens no Pakalpojuma sniedzēja klāstā iekļautā viena apmeklējuma laikā.
Multiklubs 3,00 – iespēja apmeklēt jebkuru no četram FitSpot Group sporta klubiem.
Ja Papildpakalpojumā iekļauto pakalpojumu skaits mēneša laikā netiek izmantots, neizmantotie pakalpojumi netiek pārnesti uz nākošo mēnesi. Ar minēto papildpakalpojumu aprakstu Klients var iepazīties Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, kā arī Sporta kluba zālē pie administratora stenda. 

 4. SODA SANKCIJAS

4.1. Līgumsoda apmērs par laikā neveiktiem maksājumiem no Klienta puses sastāda 10% no parāda summas.
4.2. Viena mēneša Sporta zāles lietošanas cena sastāda € 30,00 (abonementam ar laika ierobežojumu € 26,90), vai saskaņā ar Cenrādi. Gadījumā, ja Klients ir noslēdzis sporta zāles lietošanas līgumu un/vai papildpakalpojumu saņemšanas līgumu ar noteiktu līguma minimālās darbības termiņu un pārtrauc līguma darbību līguma minimālās darbības termiņa laikā, Klientam tiek piemērots līgumsods, kas tiek aprēķināts no pilnas mēneša Sporta zāles lietošanas cenas, atņemot cenu, kas piešķirta klientam un starpību reizinot ar mēnešu skaitu, kuros klientam ir bijis aktīvs abonements.

5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA UN KLIENTA ATBILDĪBA

5.1. Pakalpojuma sniedzēja atbildība ir Regulārā maksājuma precīza izpilde, saskaņā ar šiem noteikumiem.
5.2. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādām Klienta attiecībām ar banku vai trešajām personām un iespējamiem savstarpējiem prasījumiem.
5.3. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem Klienta vai trešo personu priekšā, ja Regulārais maksājums nav izpildīts šo noteikumu 3.6. punktā minētajos gadījumos.
 5.4. Klients ir atbildīgs par Reģistrācijā norādīto datu patiesumu un pilnīgumu, kā arī par nepieciešamo naudas līdzekļu pietiekamību Kontā Regulārā maksājuma izpildei un bankas komisijas samaksai par sniegto pakalpojumu.
 5.5. Klienta pienākums ir savlaicīgi un bez kavējumiem pilnā apmērā apmaksāt  pirmo iemaksu un ikmēneša maksājumus.
 5.6. Ja Klienta Bankas kontam piesaistītā bankas maksājumu karte, ar kuru tika veika Reģistrācija, vairs nav derīga (beidzies termiņš, saņemta jauna karte u.tml.), Klienta pienākums ir rakstiski informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz 5 darba dienas iepriekš, pirms Līgumā noteiktā ikmēneša kārtējā maksājuma brīža, par jaunas kartes esamību un jāreģistrē jaunā maksājumu karte Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.fitspotgym.lv.
  
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

6.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar tā parakstīšanas brīdi vai ar Reģistrācijas anketas aizpildīšanu un iesniegšanu pakalpojuma sniedzēja mājas lapā. Līgums tiek slēgts beztermiņa – uz nenoteiktu laiku (tai skaitā līgums var tikt noslēgts ar tā minimālo darbības termiņu uz laiku 1, 6 vai 12 mēneši).
6.2. Lai atteiktos no ikmēneša maksas par Abonementu, Klientam ir nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz septiņas dienas pirms līguma minimālā darbības termiņa iztecēšanas laika.
6.3. Lai pieteiktu vai atteiktu Papildpakalpojumu izmantošanu, Klientam ir nepieciešams informēt Pakalpojuma sniedzēju vismaz septiņas dienas iepriekš.
6.4. Klienta Abonements tiks automātiski pagarināts līguma minimālās darbības termiņam beidzoties, un Pakalpojuma sniedzējs turpinās iekasēt Klienta ikmēneša maksājumus katru mēnesi, līdz brīdim kad Klients pieteiks atkāpšanos no šī līguma, ar vismaz septiņu dienu iepriekšēju brīdinājumu. Klienta pieteiktā iepriekšējā mēneša brīdinājumam jābeidzas vismaz septiņas dienas līdz līguma minimālā darbības termiņa pēdējai dienai. Ja Klients nebrīdina Pakalpojuma sniedzēju par atkāpšanos no Līguma, Klienta Abonements tiks pagarināts par vienu mēnesi katru mēnesi, par to pašu līguma summu, kuru Klients maksāja pēdējā mēnesī, līdz brīdim, kad Klients būs informējis Pakalpojuma sniedzēju par atkāpšanos no līguma. Gadījumā, ja Klients vēlas pārtraukt līgumu pirms līguma minimālā darbības termiņa iztecēšanas laika, Klientam tiek piemērots līgumsods, saskaņā ar šī līguma 4.2. punktu.
6.5. Klients ir tiesīgs pārtraukt šī līguma darbību, līguma minimālajā darbības laikā, ja Klientam ir radušies objektīvi apstākļi, kas tam neatļauj lietot Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus (piemēram, Klientam ir iestājušies nepārvaramas varas radītie apstākļi, Klients ir pasludināts par rīcībnespējīgu, maksātnespējīgu, tam ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process, ir guvis smagu traumu, iestājusies grūtniecība, klienta deklarētās dzīvesvietas maiņa ārpus Rīgas pilsētas teritorijas). Šajā gadījumā Klienta pienākums ir pierādīt pakalpojuma sniedzējam šādu apstākļu iestāšanos. Jautājumos, kas saistīti ar Klienta veselības stāvokļa pasliktināšanos, par attaisnojuma dokumentu var tikt uzskatīta darba nespējas lapa B (kuras perioda Klients ir bijis darba nespējīgs vismaz 30 dienas). Doto faktu pierādīšanas līdzekļi var būt kompetentas iestādes izsniegti dokumenti. Ja Klients pārtrauc līgumu šo iemeslu dēļ, Klienta mēneša maksas tiks pārtrauktas ar tekošā mēneša pēdējo datumu. Pārtraucot Līgumu, iestājoties šajā pantā minētajiem priekšnosacījumiem, Klientam netiek piemērots šī Līguma 4.2. apakšpunktā noteiktais līgumsods.
6.6. Pakalpojuma sniedzējs vienpusēji var pārtraukt dotā līguma darbību vai atkāpties no tā, ja:
 6.6.1 Klients ir pārkāpis šī Līguma vai citus Pakalpojuma sniedzēja noteikumus (tādus kā Pakalpojuma sniedzēja sporta kluba Iekšējās kārtības noteikumus), ar kuriem Klients var iepazīties Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā un kuri ir izvietoti sporta klubā pie administratora stenda, un šāds Klienta pārkāpums ir būtisks attiecībā uz Līguma izpildi, godprātību labu ticību un saistību izpildīšanā. Katru Klienta izdarītā pārkāpuma nozīmīgumu Sabiedrība izvērtē individuāli.
 6.6.2 Klients nav samaksājis Regulāros maksājumus, līgumsodus vai soda naudas 21 dienas laikā pēc noteiktā samaksas datuma;
 6.7. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt Regulāro maksājumu, ja pakalpojuma sniedzējam tiek pārtraukta Regulārā maksājuma pakalpojuma sniegšana, Pakalpojuma sniedzējs apņemas par to informēt Klientu vismaz 7 dienas iepriekš.
 6.8. Lai pārtrauktu līguma darbību, atteiktos no ikmēneša maksas par Abonementu un apturētu abonementa darbību uz noteiktu laiku, Klientam personīgi jāierodas Pakalpojuma sniedzēja atrašanās vietā un jāiesniedz iesniegums Pakalpojuma sniedzēja atbildīgajām amatpersonām.
6.9. Jebkurš Pakalpojuma sniedzēja un Klienta noslēgtais līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku (beztermiņa līgums). Slēdzot līgumu Klients ir tiesīgs noteikt līguma minimālo darbības termiņu (termiņš, kurā Klients līgumu nevar uzteikt bez negatīvām sekām Klientam) t.i. 1 vai 12 mēneši. Slēdzot līgumu ar tā minimālo darbības termiņu, Klientam tiek piešķirtas atlaides, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

7. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

 7.1. Pusēm ir pienākums informēt vienai otru nekavējoties, vai tiklīdz tas kļūst iespējams, par to kontaktinformācijas maiņu (adrese, tālrunis u.c.). Klienta pienākums ir informēt Pakalpojuma sniedzēju šī līguma 6.8. punktā noteiktajā kārtībā.
 7.2. Pakalpojuma sniedzēja darbinieki, aģenti un apakšlīguma darbinieki nav medicīniski kvalificēti. Ja Klientam ir vismazākās šaubas par tā veselības stāvokli, Klientam ir jākonsultējas ar tā ārstējošo ārstu. Pakalpojuma sniedzējs stingri rekomendē, pirms šī līguma noslēgšanas konsultēties ar Klienta ģimenes ārstu. Drošības iemeslu dēļ, Klients pats ir atbildīgs par korektu Pakalpojuma sniedzēja inventāra lietošanu un Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par iespējamām traumām, kaitējumu veselībai vai Klienta nāves gadījumā, kas Klientam var rasties inventāra nepareizas lietošanas dēļ, izņemot gadījumus, kad par cēloni šādiem apstākļiem ir bijusi ražotāja, pārdevēja vai Pakalpojuma sniedzēja darbība vai bezdarbība. Ja Klients nav pārliecināts, kā pareizi lietot kādu trenažieri, vienmēr jautājiet Pakalpojuma sniedzēja personālam.
 7.3. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par pakalpojumiem, kurus Klientam sniedz Pakalpojuma sniedzēja personīgie treneri.
 7.4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkura īpašuma zaudējumiem, bojājumiem vai zādzību, kuru Klients ienes pakalpojuma sniedzēja telpās, izņemot gadījumus, kad par minēto faktu tiek konstatēta (pierādīta) pakalpojuma sniedzēja tieša vaina.
 7.5. Klienta pienākums ir respektēt un ievērot Iekšējās kārtības noteikumus, kas ir pieejami Pakalpojuma sniedzēja telpās.
 7.6. Pakalpojumu sniedzējs patur aiz sevis tiesības cedēt visa veida prasījumus, kas skar saistības ar Klientu. Parakstot doto līgumu, Klients apzinās un piekrīt visa veida prasījumu cesijai trešajām personām kuras izriet vai varētu izrietēt no dotā līguma izpildes.
7.7. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt izmaiņas šajos noteikumos, Cenrādī un Iekšējās kārtības noteikumos, ja tam ir pamatots iemesls (kā piemēram: normatīvo aktu izmaiņas, tai skaitā attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas skar šī līguma izpildi, komunālo pakalpojumu (t.sk. elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdensapgādes u.c.) cenu paaugstināšanās, telpu īres maksas paaugstināšanās, inflācija, vidējā patēriņu cenu paaugstināšanās, ja tā skar šī līguma izpildi, degvielas cenas paaugstināšanās utml.). Informāciju par izmaiņām Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt savlaicīgi, t.i. vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, individuāli informējot par to Klientu (nosūtot attiecīgo informāciju/paziņojumu uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai ietverot informāciju par grozījumiem patērētājam sagatavotajā rēķinā, vai nosūtot informāciju par izmaiņām Līgumā Klientam uz tā norādīto mobilā tālruņa numuru un citā veidā ko ir akceptējis Klients), bez tam nodrošināt šādas informācijas pieejamību pakalpojuma sniedzēja telpās, tā darba laikā, un Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā internetā: www.fitspotgym.lv. Klientam ir tiesības un pienākums iepazīties ar šīm izmaiņām. Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, iestājoties šajā punktā minētiem priekšnosacījumiem rakstiski informējot par to Sabiedrību vismaz 7 dienas pirms šādu izmaiņu spēkā stāšanās dienas, izņemot gadījumus, ja šādas izmaiņas izriet no grozījumiem normatīvo aktu prasībās, šajā līgumā noteiktajā kārtībā. Šādu tiesību īstenošana Klientam tiek piešķirta tikai gadījumos, kas pasliktina Klienta stāvokli (tai skaitā ekonomisko) attiecībā uz jau spēkā esošajiem noteikumiem. Klientam izbeidzot šo līgumu šajā punktā paredzētajos gadījumos, attiecībā uz Klientu netiek piemēroti šī līguma 6.4.p., 4.p, 4.1.p. Un 4.2. punkti.
7.8. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir katru vakaru iztukšot Sporta zāles garderobes skapīšus. Jebkuri priekšmeti, kas atrasti Pakalpojuma sniedzēja telpās, bez maksas tiks uzglabāti 30 dienas (izņemot pārtikas un ātri bojājošās preces) pēc kā tie tiks uzskatīti par pamestiem. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības iznīcināt Klientu atstātās mantas pirms šajā pantā noteiktā termiņa, ja Klients par to ir pienācīgā kārtā informēts un Klients ir devis piekrišanu mantu iznīcināšanai, kā arī gadījumos, ja atstātās mantas apdraud Pakalpojuma sniedzēju un citu personu veselību un drošību. Informācija par Klientu atstātām mantām tiek publiskota sporta kluba informācijas stendā, un gadījumā, ja ir iespējams identificēt Klientu, informācija par tā atstatām mantām tiks nosūtīta klientam individuāli (nosūtot attiecīgo informāciju/paziņojumu uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi, vai nosūtot informāciju Klientam uz tā norādīto mobilā tālruņa numuru un citā veidā ko ir akceptējis Klients).
7.9. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs slēgt Sporta zāli vai tās daļas pēc saviem ieskatiem, lai veiktu uzlabojumus, remontdarbus vai uzkopšanu. Sporta zāles slēgšana ir pieļaujama tik ilgu laika posmu cik tas nepieciešams mērķa sasniegšanai. Sporta zāles slēgšanas gadījumā Klientiem netiek piedāvāta alternatīva sporta kluba apmeklēšanas iespēja. Par minēto laikposmu (kad sporta klubs ir slēgts Klientu apmeklējumam), un kad Klientam nav pieejami sporta pakalpojumi, Pakalpojuma sniedzējs veic pakalpojumu maksas pārrēķinu, nepieprasot samaksu par attiecīgo laikposmu, kad sporta klubs apmeklējumam nav pieejams. Pārrēķins tiek veikts par tik dienām, cik dienas sporta klubs faktiski ir slēgts. Gadījumā, kad sporta klubs ir slēgts ilgāk kā 14 dienas, Klients ir tiesīgs atkāpties no noslēgtā līguma nosacījumiem, tai skaitā līguma darbības minimālā termiņa laikā, bez klientam negatīvām tiesiskām un finansiālām sekām, t.i. attiecībā uz Klientu netiek piemēroti šī līguma 6.4.p., 4.p, 4.1.p., 4.2., un 4.2.punktu nosacījumi.
 7.10. Noslēdzot doto distances līgumu Klients apzinās un piekrīt savu personīgo datu un informācijas apstrādei no Pakalpojumu sniedzēja puses – personas datu aizsardzības likuma izpratnē. Klients piekrīt saņemt no pakalpojuma sniedzēja aktuālo informāciju SMS, pasta, e-pasta vai telefona zvanu veidā, Klients ir tiesīgs izvēlēties, kurš no komunikāciju veidiem Klientam ir ērtākais. Jebkurā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs nenes nekādu atbildību par zaudējumiem, kas Klientam varētu rasties, nesaņemot šo informāciju.
7.11. Pakalpojuma sniedzējs ar šo cita starpā informē Klientu, ka sporta kluba telpās tiks veikta videonovērošana ar videoieraksta saglabāšanu. Videonovērošanas tiesiskais pamats ir noteikts Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 5. un 6.daļā. Datu apstrādes pārzinis ir SIA “FitSpot Group”, vienotais reģistrācijas numurs 40103520480, Juridiskā adrese Zemitāna ielā 9/3, Rīga, LV-1012. 
 7.12. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības Pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem pārskatīt saglabātos videonovērošanas kameru fiksētos materiālus. Saglabātie video filmēšanas materiāli tiks glabāti drošā veidā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
  
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (Līguma izpratnē nepārvaramas varas apstākļi ir stihiskas dabas katastrofas, t.sk. ūdens plūdi, zemestrīces, ugunsgrēki, kara darbība, streiki, valsts iedzīvotāju nemieri, valsts institūciju izdoti normatīvie akti, kuru iespējamību neviena no Pusēm nevarēja vai nevar paredzēt kā arī nevar novērst ar saprātīgiem līdzekļiem) – Līgumā paredzētie saistību izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi kopumā. Tā Puse, kura šajā punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt Līguma saistības, nekavējoties paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos. Turklāt, pēc otras Puses lūguma, jāiesniedz attiecīgajai Pusei dokumenti, kuri apliecina šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.
  
9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 9. Līguma saturs un jebkura informācija, ko, pildot Līgumu, Puses sniedz viena otrai, ir konfidenciāla. Puses apņemas neizpaust Līguma saturu un jebkādu citu konfidenciālu informāciju, kas nonākusi Pušu rīcībā Līguma slēgšanas vai pildīšanas procesā, trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Konfidencialitātes ietvaros cita starpā Puses arī apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust trešajām personām jebkādu ekonomiska, tehnoloģiska, ražošanas, juridiska, mārketinga un biznesa rakstura informāciju, kas iegūta no otras Puses rakstiski vai citā formā, slēdzot vai pildot Līgumu. Konfidencialitātes noteikumi nav spēkā attiecībā uz uzņēmumiem, kas ietilpst vienā grupā ar Pusi, un uz iestādēm un organizācijām, kurām ziņu sniegšana ir obligāta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Visi šajā Līguma punktā minētie konfidencialitātes noteikumi attiecas uz abām Pusēm un ir spēkā gan visā Līguma darbības laikā, gan pēc tā izbeigšanas.
9.1. Ja viena no Pusēm pārkāpj jebkuru no Līguma 9. punkta noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību. Puse apņemas otrai Pusei kompensēt pierādītos zaudējumus 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska pieprasījuma un pietiekamu pierādījumu saņemšanas.
9.2. Jebkuras domstarpības, nesaskaņas, kas izriet no/vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja savstarpēju pārrunu ceļā izlīgumu panākt nav iespējams, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem.  
9.3. Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visiem šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos jautājumus. Gadījumā, ja Klients nav vērsies ar jautājumiem pie Kluba administratora, slēdzot Līgumu un atzīmējot Interneta Mājaslapā savu apstiprinājumu, Klients apliecina savu beznosacījuma piekrišanu visiem Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumiem un apstiprina, ka Līguma (tai skaitā visu tā pielikumu) noteikumi ir Klientam saprotami un saistoši.
9.4. Ar šo Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar katru līguma punktu un tas ir Pušu savstarpēji apspriests.

10. ATTEIKUMA TIESĪBAS 

Kompānija informē, ka saskaņā ar 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 19.punktu patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Šajā gadījumā Kompānija ir tiesīga ieturēt no Klienta veiktās samaksas summu, kas attiecībā pret pilnu Līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai Līguma daļai brīdī, kad Klients informē Kompāniju par atteikuma tiesību izmantošanu, ja Klients ir uzsācis Kluba apmeklējumu. Gadījumā, ja Klients nav uzsācis Kluba apmeklējumu, Kompānija atmaksā Klientam pilnu Abonementa summu.Atteikums jāiesniedz rakstot iesniegumu brīvā formā uz e-pastu abonementi@fitspot.lv.

11. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI     

Gadījumā, ja šo Līgumu paraksta persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tad šo līgumu paraksta pati nepilngadīgā persona kopā ar vismaz vienu no tā likumiskajiem aizgādņiem. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas visas tiesiskās sekas, kas izriet no šī Līguma, pāriet uz pilngadību sasniegušo līgumslēdzēja pusi.

Šis līgums ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.