FITSPOT GROUP IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Šie Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – IKN) nosaka kārtību, kādā tiek īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka Klienta un Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu. IKK tekstā izmantojamiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Klienta līguma Pamatnoteikumos izmantojamiem terminiem. Apmeklējot Klubu, Klientam ir jāievēro šie IKN, kā arī Kluba personāla norādījumi. Šie IKN ir spēkā katrā Klubā un ir pielikums starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā Klienta līguma pamatnoteikumiem.
1. PIEKĻUVE KLUBAM
1.1 Reģistrējot abonementu pirmo reizi, Klientam Kluba administratoram ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Reģistrējoties ka jaunam Klientam, Klients tiek fotografēts - Klienta identitātes noteikšanai speciālā Klientu reģistrācijas datorprogrammā (Administrācijai ir tiesības fotografēt atkārtoti, ja Klienta izskatā ir veiktas būtiskas izmaiņas). Klientam nav tiesības atteikties no fotografēšanas, pretējā gadījumā, Kluba administrācijai ir tiesības drošības apsvērumu dēļ nesniegt savus pakalpojumus.
1.2. Lai iekļūtu Klubā, Klientam pie ieejas Klubā ir jāidentificējas, reģistrējot Klienta karti Kluba karšu nolasītājā. Ja apmeklētājam nav Klienta kartes, administrācijai ir tiesības Klientam pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Ja Klientam nav ne Klienta kartes, ne personu apliecinoša dokumenta, Kluba personālam ir tiesības atteikt pakalpojumu sniegšanu..

1.3. Par jebkādu mēģinājumu iekļūt Klubā, neveicot identifikāciju ar Klienta karti vai identificējoties ar citam Klientam izsniegto Klienta karti, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Klientam nekavējoties atstāt Klubu, kā arī liegt Klientam iekļūšanu Klubā.
1.4. Klienta kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma gadījumā, Klients sedz jaunas Klienta kartes izsniegšanas maksu, saskaņā ar Cenrādi.
2 ATRAŠANĀS KLUBA TERITORIJĀ
2.1. Apmeklējot Klubu, Klientam ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas. Ir aizliegts trokšņot vai kā citādi traucēt citiem Klientiem vai Kluba personālam. Nav pieļaujama uzvedība, kas aizskar var pazemo citus Klientus vai Kluba personālu, lamu vārdu izmantošana, kā arī vulgāra un nepiedienīga uzvedība.
2.2. Kluba teritorijā ir aizliegts ienest alkoholu, narkotiskās vielas, ieročus, citus asus priekšmetus, ar kuriem citiem Klientiem vai Kluba personālam var tikt nodarītas traumas. Kluba teritorijā ir aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Gadījumā, ja Kluba personālam radīsies aizdomas par to, ka Klients atrodas tādā stāvoklī, kas liecina par alkohola vai citu apreibinošo vielu lietošanu, Kluba personāls ir tiesīgs pieprasīt Klientam nekavējoties atstāt Klubu.
2.3. Bez Pakalpojumu sniedzēja rakstiskas piekrišanas Kluba teritorijā ir aizliegts izplatīt (tai skaitā atstāt Kluba teritorijā) skrejlapas un reklāmu, veikt klientu piesaisti.
2.4. Kluba teritorijā ir aizliegts veikt aptaujas un aģitāciju (tai skaitā politisko), uzmākties citiem Klientiem vai Kluba personālam ar pakalpojumiem, precēm vai lūgumiem.
2.5. Bez Pakalpojumu sniedzēja rakstiskas piekrišanas Kluba teritorijā ir aizliegts pārdot preces un pakalpojumus.
2.6. Klubā Klientam ir jāievēro vispārīgās un personīgās higiēnas noteikumi.
2.7. Apmeklējot dušu, ir aizliegts izmantot medu, mālu, sāļus, ķermeņa sviestu vai skrubi.
2.8. Kluba telpās ir aizliegts krāsot, griezt matus, kā arī skūties.
2.9. Kluba teritorijā ir aizliegts atrasties dzīvniekiem.
2.10. Klientam ir aizliegts atrasties Kluba dienesta telpās, kas paredzētas tikai Kluba darbiniekiem.
2.11. Klientam ir aizliegts ienest Klubā un lietot Klubā atnesto ēdienu. Klubā ir atļauts ienest dzērienus tikai aizvērtā pudelē.
2.12. Klientam ir aizliegts jebkādā veidā patvaļīgi lietot tehnisko aprīkojumu, kas pieder Pakalpojumu sniedzējam vai atrodas Kluba teritorijā, tai skaitā: ieslēgt, izslēgt, regulēt un citādi mainīt audio un videotehnikas, kondicionieru un cita tehniskā aprīkojuma iestatījumus. Ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi vai traucējumi tehniskā aprīkojuma darbībā, Klientam ir jāvēršas pie Kluba personāla.
2.13. Kluba teritorijā tiek veikta videonovērošana, lai novērstu un atklātu noziedzīgus nodarījumus, kā arī lai nodrošinātu Klientu un Kluba personāla dzīvības un veselības aizsardzību. Videoieraksti tiek lietoti tikai šiem mērķiem.
2.14. Ja tiek konstatēts, ka citi Klienti neievēro šos IKN, tai skaitā, ja netiek ievēroti uzvedības un higiēnas noteikumi, kā arī, ja rodas konflikti ar citiem Kluba apmeklētājiem, Klientam ir jāvēršas pie Kluba personāla. 2.15. Klients ir materiāli atbildīgs par Pakalpojumu sniedzējam piederoša vai Kluba teritorijā izvietotā tehniskā aprīkojuma vai citas mantas bojāšanu vai iznīcināšanu.
2.16. Klubs neatbild par līdzi paņemtajiem bērniem un bez uzraudzības atstātajiem bērniem. Bērni līdz 14 gadu vecumam var atrasties Klubā, tikai vecāku vai pavadošās personas klātbūtnē. Bērni no 14 līdz 18 gadiem drīkst atrasties Klubā patstāvīgi tikai ar rakstisku vecāku atļauju.
2.17. Apmeklējot Klubu kopā ar nepilngadīgiem bērniem līdz 14 gadu vecumam, tiem jāatrodas vecāku uzraudzībā.
2.18. Apmeklējot Klubu kopā ar nepilngadīgiem bērniem līdz 14 gadu vecumam, bērniem līdz 14 gadu vecumam aizliegts klubā trokšņot, izmantot trenažierus, bojāt inventāru, skriet pa Kluba telpām vai traucēt citus Kluba apmeklētājus. Gadījumā, ja še noteikumi netiek ievēroti, Kluba personālam ir tiesības lūgt pamest Kluba telpas.

3 NODARBĪBAS KLUBĀ
3.1. Klients var iekļūt Klubā tikai Kluba darba laikā, kas norādīts Mājaslapā. Aizliegts uzturēties telpās ārpus sporta kluba darba laika, kas pieejamas Mājaslapā (Kluba telpas ir jāatstāj līdz darba laika beigām). Klientiem, kuri regulāri neievēro darba laiku, var tikt piemērotas sankcijas.
3.2. Apmeklējot Klubu, Klientam ir jāievēro Kluba personāla norādījumi.
3.3. Klients ir tiesīgs apmeklēt Klubu un izmantot trenažieru zāles pakalpojumus tikai sporta apģērbā un slēgtos maiņas apavos, kas paredzēti attiecīgiem treniņiem un nodarbībām, atbilstoši konkrētā treniņa vai grupu nodarbības noteikumiem vai Kluba personāla norādījumiem. Ir aizliegts apmeklēt Klubu ielas apavos. Nodarbības trenažieru zālē ar kailu torsu ir aizliegtas. Apmeklējot dušas telpu, Klientam ir jābūt līdzi atsevišķiem apaviem ar neslīdošu gumijas zoli.
3.4. Pirms apmeklēt treniņus trenažieru zālē, vēlams noņemt visas rotaslietas, kas var traucēt treniņa laikā. 3.5. Apmeklējot Klubu, Klientam ir jāatstāj savas personīgās mantas skapītī, kas atrodas ģērbtuvē. Nav ieteicams atstāt skapītī jebkādu vērtīgu mantu. Skapītis tiek aizvērts ar automatizētas sistēmas palīdzību, izmantojot Kluba karti vai PIN Pēc treniņa Klubā un atstājot Klubu, Klientam ir jāatbrīvo skapītis no visām tajā esošajām mantām.
3.6. Atrodot svešu mantu Kluba teritorijā, tā ir jānodod Kluba personālam.
3.7. Atrastās mantas tiek glabātas Klubā 1 (viena) mēneša laikā, priekšmeti, kas ātri bojājas, tiek glabāti 24 (divdesmit četras) stundas, pēc tam tās tiek klasificētas kā bezsaimnieka manta un nonāk Kluba īpašumā. Atrastie priekšmeti tiek izsniegti, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Klubs nav atbildīgs par mantām un jebkādām materiālajām vērtslietām, ko Klients ir atstājis skapītī, ģērbtuvē, dušas telpās, kā arī jebkurās citās Kluba telpās.
4 SPORTA INVENTĀRA UN APRĪKOJUMA LIETOŠANA
4.1. Sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumi un instrukcijas ir pieejamas Klubā pie attiecīgā sporta inventāra vai aprīkojuma, tieši uz sporta inventāra vai aprīkojuma vai pie Kluba personāla vai varat iepazīties ar tām elektroniski platformā www.fitspot.lv.
4.2. Pirms sākt treniņu trenažieru zālē vai grupu nodarbību, Klientam ir jāvēršas pie Kluba personāla ar jebkādiem jautājumiem saistībā ar Kluba sporta inventāra vai aprīkojuma lietošanu, kā arī drošības tehnikas jautājumos.
4.3. Izmantojot Kluba sporta inventāru vai aprīkojumu, neievērojot lietošanas noteikumus un instrukcijas, kā arī Kluba personāla un sava ārsta norādījumus, Klients uzņemas pilnu atbildību par noteikumu, instrukciju un norādījumu pārkāpšanu (tai skaitā par pieļaujamās slodzes pārsniegšanu), kā arī par iespējamo kaitējumu, kas var tikt nodarīts Klienta veselībai.
4.4. Pabeidzot treniņu trenažieru zālē, nepieciešams nolikt atpakaļ sporta inventāru vai aprīkojumu speciāli tam paredzētajā vietā. Kluba sporta inventārs vai aprīkojums pēc tā lietošanas ir jāatstāj sākuma stāvoklī (tai skaitā ir jānoņem svars no stieņa), kā arī pēc treniņa trenažieru zālē ir jānotīra visas aprīkojuma virsmas ar salvetēm un ar speciālu tam paredzēto dezinfekcijas līdzekli, kas ir pieejams Klubā.
4.5. Klients nedrīkst lietot sporta inventāru vai aprīkojumu nesamērīgi ilgi. Klientam ir jāatceras tas, ka citi Kluba klienti arī ir tiesīgi lietot šo sporta inventāru vai aprīkojumu.
4.6. Klientam ir jāizmanto telpas, sporta inventārs vai aprīkojums, kas pieder Klubam vai atrodas Kluba teritorijā, veidā, kas atbilst to izmantošanas mērķim un atbilstoši noteikumiem un instrukcijām, kā arī no Kluba personāla saņemtajiem norādījumiem. Ir aizliegts izmantot Kluba aprīkojumu un inventāru jebkādā citā veidā, kāds nav norādīts lietošanas instrukcijās un noteikumos. Klientam ir saudzīgi un piesardzīgi jālieto Kluba sporta inventārs un aprīkojums, kā arī saudzīgi jāizturas pret jebkādu citu Kluba mantu. Konstatējot jebkādus sporta inventāra vai aprīkojuma bojājumus, Klientam ir jāvēršas pie Kluba personāla.
4.7. Klients ir materiāli atbildīgs par jebkādu Pakalpojumu sniedzējam piederošā vai Kluba teritorijā esošā sporta inventāra vai aprīkojuma bojāšanu vai iznīcināšanu.

5 ATBILDĪBA PAR VESELĪBAS STĀVOKLI
5.1. Pakalpojumu sniedzējs un Kluba personāls nav atbildīgi par nelaimes gadījumiem, kas notikuši Kluba teritorijā, vai traumām, kas radušās Klientam, viņam rupji neievērojot šos IKN, drošības tehnikas noteikumus, Kluba sporta inventāra vai aprīkojuma lietošanas noteikumus un instrukcijas vai Kluba personāla norādījumus, kā arī par kaitējumu, kas nodarīts Klienta veselībai ar trešo personu darbībām.
5.2. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par Klienta veselību. Klientam pašam pastāvīgi ir jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, kā arī regulāri jākonsultējas ar savu ārstu pirms Kluba apmeklējuma, tai skaitā par fiziskas slodzes raksturu un intensitāti. Ja Klients šaubās, vai viens vai cits Kluba piedāvātais pakalpojums ir viņam piemērots, Klienta pienākums ir konsultēties par to ar ārstu. Kluba apmeklējuma fakts apliecina, ka Klientam nav medicīnisko problēmu, kuru esamības gadījumā Kluba apmeklējums un Kluba pakalpojumu izmantošana ir aizliegta.
5.3. Sliktas pašsajūtas gadījumā, Klientam nekavējoties ir jāpārtrauc treniņš trenažieru zālē vai grupu nodarbība un jāvēršas pie Kluba personāla, kā arī jāpaziņo Kluba personālam par nepieciešamību izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
5.4. Klientam ir aizliegts konsultēt citus Kluba apmeklētājus par sporta slodzēm, treniņiem un citiem Kluba piedāvātajiem pakalpojumiem bez Kluba rakstiskas piekrišanas.
5.5. Klubs ir atbildīgs par Klientu un Klients ir tiesīgs piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus tikai gadījumā, ja Klubs ir pārkāpis savas saistības tīši vai rupjas nolaidības dēļ.
6 PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA TIESĪBAS
6.1. Gadījumā, ja tiek pārkāpti šie IKN, tai skaitā, ja tiek pārkāptas uzvedības un higiēnas normas, kā arī gadījumā, ja, Klientam apmeklējot Klubu, tas var traucēt Kluba darbu un/vai sagādāt neērtības citiem Klientiem, Kluba personāls ir tiesīgs neielaist Klientu Klubā, nesniegt viņam pakalpojumus, kā arī Kluba personāls ir tiesīgs lūgt Klientu nekavējoties atstāt Kluba teritoriju.
6.2. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācijas ar Kluba personālu vai Kluba darba dēļ, kā arī jebkādu jautājumu vai priekšlikumu gadījumā, Klients ir tiesīgs vērsties pie Pakalpojumu sniedzēja, rakstot uz elektroniskā pasta adresi gym@fitspot.lv
Noslēdzot distances līgumu es apliecinu, ka esmu iepazinies un apņemos ievērot FitSpot Group iekšējās kartības noteikumus.